پروژه های مخابراتی

1 – اجرای عملیات کابل کشی فیبر نوری پروژه SPIFON II  مربوط به مسیر BMH#2 (فیبر نوری BMH#2 )

2 – اجرای عملیات کابل کشی فیبر نوری پروزه SPIFON II  مربوط به مسیر حدفاصل ساختمان مخابرات مترینگ استیشن تا ساختمان مخابرات فاز 12 (فیبر نوری فاز 12)

3 – اجرای عملیات کابل کشی فیبر نوری پروژه SPIFON II  مربوط به مسیر BMH#1   تا ساختمان مخابرات فاز 12 (فیبر نوری BMH#1 )