پروژه های خط لوله آب و گاز

1 – تهیه مصالح و اجرای خط لوله پلی اتیلن آب شرب یارد مرکزی منطقه 5 عملیات انتقال گاز شیراز ( یارد مرکزی شیراز)

2 – تعمیر کولر های هوایی و اسکرابرهای ایستگاه تقویت فشار گاز نورآباد واقع در مسیر خط لوله دوم سراسری(ایستگاه نورآباد)

3 – بول کاری سر لوله های 56  اینچی به طول تقریبی 5 کیلومتر در ایستگاه شیر بین راهی قائمیه واقع در خط لوله دوم سراسری (لوله های “56 قائمیه)

4 – تهیه مصالح و اجرای سیستم پمپاژ و سیستم کنترل و خط لوله پلی اتیلن آب شرب دانشگاه آزاد فسا (آب دانشگاه آزاد فسا)