پروژه های تاسیسات حرارتی و برودتی و تصفیه آب (تأسیسات و موتورخانه)

1 – تهیه مصالح و اجرای مجدد تاسیسات ساختمان بیمه شعبه 3 شیراز (بیمه شعبه 3 شیراز)

2 – تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و موتور خانه مدرسه راهنمایی شهید منتظری خبریز ارسنجان (مدرسه منتظری ارسنجان)

3 – تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و موتور خانه آموزشگاه استثنایی سر چهان بوانات (آموزشگاه بوانات)

4 – تهیه مصالح و اجرای سیستم اسپلیت و برق رسانی مدارس 17 منطقه استان فارس (اسپیلیت استان فارس)

5 – تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و موتورخانه مدرسه راهنمایی نبوت رونیز استهبان (مدرسه نبوت استهبان )

6 – تهیه مصالح و اجرای تاسیسات مدرسه شهید ثابت آویز فراشبند (مدرسه ثابت فراشبند )

7 – تهیه مصالح و اجرای تاسیسات مدرسه شهید هاشمی شیراز (مدرسه هاشمی شیراز)

8 – تعمیر سرویس و نگهداری تاسیسات دانشکده پرستاری و مامایی شیراز از سال 89 تا 90 (دانشکده پرستاری شیراز)

9 – تهیه مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی استخر و مجموعه ورزشی کارگران  فسا (استخر کارگران فسا)

10 – تهیه مصالح و اجرای تاسیسات موتور خانه مسجد دانشگاه آزاد فسا ( مسجد دانشگاه آزاد فسا)

11 – تهیه مصالح و اجرای عایق بندی و تاسیسات مکانیکی و برقی کانالهای هوا ساز در رستوران کمپ شیرینو عسلویه ( کانالهای شیرینو)