پروژه های اعلان حریق

1 – تهیه مصالح و اجرای سیستم اعلان حریق کمپ شیرینو عسلویه (کمپ شیرینو)

2 –  تهیه مصالح و اجرای سیستم اعلان حریق ایستگاه تقویت فشار گاز نورآباد (ایستگاه نورآباد)

3 – تهیه مصالح و اجرای سیستم اعلان حریق کمپ بیدخون عسلویه (کمپ بیدخون)