پروزه های ساختمانی ( ابنیه )

1 – اجرای عملیات ساختمانی دانشکده پرستاری و مامایی شیراز ( دانشکده پرستاری شیراز)

2 – ساخت سوله صافکاری و نقاشی در کارگاه تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی ( مجتمع گاز پارس جنوبی)