پروزه های برق و ابزار دقیق

1 – اجرای بخشی از سیستم برق و ابزار دقیق فاز 12 پارس جنوبی (فاز 12 پارس جنوبی)

2 – اجرای بخشی از سیستم برق و ابزار دقیق فاز19 پارس جنوبی (فاز 19 پارس جنوبی)

3 – اجرای بخشی از سیستم برق و ابزار دقیق فاز 3 پتروشیمی  پردیس (فاز3 پتروشیمی پردیس)